Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Samfunnsansvar

Det er generelt en økende bevissthet ved viktigheten av å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. I Computas har vi tatt utgangspunkt i FNs Global Compact og deres ti prinsipper for å sette fokus på samfunnsansvar hos oss. Vi har igangsatt flere tiltak og prosesser med utgangspunkt i disse prinsippene for å kunne påvirke samfunnet og miljøet på en positiv måte. Vi legger stor vekt på å være en etisk ansvarlig bedrift. 

Etikk og antikorrupsjon

De etiske retningslinjene hos Computas ble vedtatt av styret i 2011 og gjelder all virksomhet i konsernet. Sentralt for de etiske retningslinjene er våre kjerneverdier: skapende, pålitelig og inkluderende.

I løpet av 2014 ble det etablert et obligatorisk e-læringssystem for opplæring i etiske standarder for alle ansatte. Dette er ett av flere tiltak for å styrke de ansattes forståelse og kjennskap til selskapets etiske retningslinjer. Det er også igangsatt aktiviteter for trening og refleksjon rundt etiske dilemmaer for å styrke innsatsen innen blant annet habilitet og antikorrupsjon.

De etiske retningslinjene understreker at Computas har nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon, bestikkelser og annen uærlig forretningsoppførsel. Dette innebærer at det ikke er anledning til å skaffe seg selv eller forretningspartnere uberettigede fordeler som er ment å påvirke egne eller andres handlinger i tjenesten. Ansatte i Computas skal aldri tilby eller motta bestikkelser, returprovisjon eller smøring.

Computas oppfordrer alle sine ansatte til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har etablert gode varslingsrutiner internt, samt at vi har avtale med ekstern leverandør for håndtering av varsling for å sikre ekspertise, uavhengighet og objektivitet.  

Computas fører regnskap i tråd med norsk regnskaps- og selskapslovgivning. Som ansatteid selskap har vi en særlig forpliktelse til å avstå fra uredelighet i driften av selskapet. Computas søker å treffe sine beslutninger etter en ansvarlig prosess, der relevante synspunkter blir hørt.

 

Miljø

Computas har en bevisst holdning til hvordan miljøet kan påvirkes av oss, til tross for at det ytre miljøet påvirkes i mindre grad av Computas’ virksomhet. Vi har derfor gjennomført flere tiltak som skal komme miljøet til gode.

Vi har fokus på anvendelse av elektronisk kommunikasjon fremfor reise og fysiske møter. Vi har flere møterom som spesifikt skal anvendes til videokonferanser, noe som bidrar positivt i forhold til tidsbesparelse og miljøet.

Computas har videre anskaffet to el-biler, slik at våre ansatte har muligheten til å dra på kundemøter og andre ærend på en effektiv og miljøvennlig måte. Dette har bidratt til en stor reduksjon i taxi-bruk hos våre ansatte. Det er også lagt opp til at våre medarbeidere kan lade sine egne el-biler på arbeidsplassen.

Vi har et sterkt fokus på å ha en sunn innkjøpspolitikk. Dette innebærer å velge varer og tjenester som er miljøsertifiserte, og som dermed har en lav miljøbelastning.

Våre lokaler på Lysaker er sertifiserte som Green building av Norwegian Green building Council. Vi resirkulerer plast, papp, matavfall, kasserte mobiler, IKT-utstyr og annet elektrisk. Vi har anskaffet voksprintere, noe som har bidratt til at avfall i forbindelse med printing er redusert betraktelig. Vi har også minsket antallet fysiske servere, og erstattet de med virtuelle servere noe som bidrar til miljøvennlig databehandling. Våre fremtidige tiltak i forhold til energibesparelse, er å fortsette med fornying av serverparken. Samtidig vil vi fortsette trenden med å virtualisere servere, slik at vi kan redusere antall fysiske servere til et minimum. Det er definert en egen rolle som miljøansvarlig i selskapet, og Computas har vært Miljøfyrtårnsertifiserte siden 2010.

Samfunn

Mange av Computas sine kunder er viktige samfunnsaktører. Gjennom vår forretningsmodell og våre oppdrag, bidrar vi positivt til samfunnet og dets innbyggere.

Her er noen eksempler:

  • Domstoladministrasjonen: Lovisa (Lovinformasjonssystem) er det daglige arbeidsverktøyet som brukes av dommere og saksbehandlere i ting- og lagmannsretter over hele landet, og det anvendes i alle straffesaker og sivile saker i Norge. Den prisvinnende løsningen ble levert av Computas i 2003, og det jobbes fortsatt jevnlig med vedlikehold og videreutvikling. Lovisa bidro med å modernisere saksbehandlingsprosessen, noe som ga økt effektivitet, samtididig som kvaliteten på arbeidet ble bevart. Sammen med eksperthjelp fra Domstoladministrasjonen har vi utviklet et godt verktøy som hjelper med å kvalitetssikre at norske rettsaker avvikles uten feil og unødige forsinkelser.  

 

  • E-resept: E-resept er et stort og omfattende prosjekt ledet av Helsedirektoratet, med mange samarbeidspartnere. Sammen med Statens Legemiddelverk har vi realisert ønsket om en sentral, nasjonal kilde for all legemiddelinformasjon i Norge. Resultatet av dette prosjekter har vært svært viktig i arbeidet med å bli enige om en felles terminologi, samt standardisert legemiddelinformasjon for hele landet. I tillegg har E-resept bidratt med en enklere hverdag for befolkningen, leger, apotek og bandasjister.

 

  • Politiets Utlendingsenhet: Sammen med Politiets Utlendingsenhet har Computas utviklet UTSYS, et felles saksbehandlingssystem som dekker alle de store arbeidsprosessene i PU. Dette er et system som har ca. 300 daglige brukere, og som dekker behov som registrering av asylsøkere, identitetsavklaring, opphold på utlendingsinternatet og eventuell uttransportering. Viktige kriterier for UTSYS har vært effektiv saksgang og høy kvalitet, samtidig som hver enkelt sak skulle belyses på riktig individuelt grunnlag.

 

  • Mattilsynet: Etter at Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Fiskeridirektoratets Sjømatkontroll, samt 90 kommunale næringsmiddeltilsyn slo seg sammen til å bli dagens Mattilsyn, oppsto det et sterkt behov for et nytt og mer effektivt fagsystem. Sammen med Mattilsynet har Computas arbeidet frem verdens beste saksbehandlingssystem; Mattilsynets Tilsynssystem (Mats). Løsningen brukes daglig av over 1200 ansatte i Mattilsynet, og den dekker hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og registrering av tilsyn.  

                                                                                                

  • Fosterhjem: I 2012 startet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) arbeidet med å fornye hele sin nettsatsing. Fosterhjem.no var først ut, og i samarbeid med Computas ble det utviklet et nettsted som var bedre tilpasset brukernes behov. Hovedmålet for nettsiden er å både rekruttere flere fosterforeldre, samt å gi brukerne god kunnskap, slik at de kan ta informerte beslutninger. 

 

Computas gir donasjoner til forskjellige veldedige formål og organisasjoner. En av mottakerne har for eksempel vært SOS barnebyer i Bucuresti i Romania, hvor vår donasjon bidrar til et eget IT opplæringsprogram for barn i barnebyen. Vi oppfordrer også våre ansatte til å gi lønnstrekk til viktige saker vi støtter. 

Computas er et selskap som er engasjerte i å få flere kvinner inn i realfagsverden, og spesielt i IT-verden. Vi støtter blant annet ODA-nettverket, som er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller IT-bransjen. Vi har også holdt opplegg på ungdomsskoler for å stimulere interessen for å studere realfag.

En ansvarlig arbeidsgiver

Arbeidsmiljø

Vi følger de lover og regler som gjelder for arbeidslivet. Dette innebærer full organisasjonsfrihet, medarbeiderundersøkelser, HMS og kompetanseutvikling for våre ansatte. I tillegg kommer årlige vernerunder.

Arbeidsmiljøet i Computas er godt, og sykefraværet er jevnt lavt. Ambassadørviljen og stoltheten av å jobbe i selskapet er sterk, noe som kom frem i medarbeiderundersøkelsen fra 2014. Her svarte over 96% medarbeiderne at de både var stolte over å arbeide i Computas, og at de kunne anbefalt Computas som arbeidsplass.

Computas` forretningsvirksomhet er avhengig av høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. For å sikre god kompetanseutvikling blant de ansatte gjennomføres det flere interne faglige arrangementer hvert år, og det er stor deltakelse på eksterne kurs og konferanser. Vårt sterke faglige fokus er synlig gjennom 16 fagnettverk, som arrangerer fagseminarer, koordinerer sertifiseringer og bidrar med faglige råd. Vi har dessuten fire fagdager (Computasdager) per år, noe som bidrar til å øke kompetansenivået, og som gir ansatte muligheten til økt kunnskapsdeling.

Når det kommer til det fysiske arbeidsmiljøet har vi blant annet et sterkt fokus på ergonomi. Av helsefremmende tiltak har vi avtaler med bedriftshelsetjeneste, lege, fysioterapeut, tannlege, treningssenter, som alle våre ansatte kan benytte seg av. Vi har også behandlingsgaranti.

For ytterligere å stimulere til et godt arbeidsmiljø har vi flere aktivitetsgrupper innen sport, kultur og sosialt så som fotball, volleyball og lesesirkel. Etter Computasdagen fire ganger per år, arrangerer vi ulike sosiale samlinger med alle ansatte. 

Likestilling og diskriminering

I Computas skal det være full likestilling mellom kvinner og menn, og det skal ikke forekomme diskriminering. Forskjellsbehandling grunnet kjønn eller annet (etnisitet, nasjonal opprinnelse, seksuell orientering, hudfarge, språk, religion og livssyn) skal ikke forekomme.

Vi har i dag kvinner i alle roller, noe vi er veldig stolte av. Kvinneandelen har de siste årene vært over 30 prosent, og dette ønsker vi å opprettholde. Det har ikke vært brudd på selskapets likestillings- og diskrimineringsregler

Menneskerettigheter

Vi har fokus på å operere på en måte som korrelerer med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.